Regulamin

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z Pensjonatu oraz Domków Letniskowych Bursztyn. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w Pensjonacie oraz Domkach Letniskowych Bursztyn.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od sobota/niedzieli do soboty/niedzieli. Inne terminy w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela bądź przekazem pocztowym zadatek w wysokości kwoty odpowiadającej dwóm dobą za nocleg w terminie dwóch dni od zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Do korzystania z usług i przebywania na terenie Pensjonatu oraz Domków Letniskowych Bursztyn upoważnia dokonanie wcześniej formalności meldunkowych, okazując ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz uregulowanie należność w dniu przyjazdu, za cały okres pobytu z góry, opłacając jednocześnie opłatę uzdrowiskową, według cennika. W rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku i  kaucja zwrotna na poczet wyrządzonych ewentualnie szkód.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu części należności za pobyt.
 7. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.
 8. Korzystający z Pensjonatu oraz Domków Letniskowych  Bursztyn zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają materialnie za wszystkie szkody wyrządzone w obiekcie i na terenie ośrodka podczas pobytu. Za zniszczenia bazy noclegowej i jej wyposażenia, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające z Pensjonatu oraz  Domku Letniskowego Bursztyn. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona w/g cennika, kosztów naprawy, cen umownych. Uregulowana musi być najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny) i używać własnych elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 10. Za rzeczy pozostawione w Pensjonacie oraz Domkach Letniskowych Bursztyn ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 11. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie ośrodka do godz. 22:00. W godzinach 22:00 – 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 12. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na bieżąco.
 13. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody itd.
 14. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb. Za złamanie zakazu Gość ponosi koszty związane z odświeżeniem domku w kwocie 500 zł.
 15. W Pensjonacie oraz Domkach Letniskowych Bursztyn obowiązuje zakaz palenia papierosów. Za złamanie zakazu Gość ponosi koszty związane z odświeżeniem w kwocie 500 zł.
 16. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi w szczególności na tarasach oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard, itp.
 17. Użytkownicy Pensjonatu oraz  Domków Letniskowych Bursztyn zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, nie zakłócać spokojnego pobytu innych gości: wykonywaniem lub odtwarzaniem głośnej muzyki, zachowaniem w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity i wulgarny. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich Gości, osoby które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 18. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO i akceptację regulaminu.

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 5. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

RODO Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Pensjonat oraz Domki Letniskowe Bursztyn Maria Kuzemczak z siedzibą w Dąbkach (76- 156) przy ul. Darłowskiej 49C.
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. l lit. a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: kuzemczak@interia.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są – w celu realizacji usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana rzecz w Pensjonacie oraz Domkach Letniskowych Bursztyn Maria Kuzemczak z siedzibą w Dąbkach (76- 156) przy ul. Darłowskiej 49C oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług, – w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Pensjonacie oraz Domkach Letniskowych Bursztyn, ul. Darłowska 49c.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: – przez okres świadczenia usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w Pensjonacie oraz Domkach Letniskowych Bursztyn ul. Darłowska 49C oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji, Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).